Donate TODAY to combat intolerance - Learn More →

היו אתם קולותיהם של אלו שקולם הושתק

נקטו עמדה והיו קול עבור ששת מיליוני הקולות שהושתקו. רק על ידי כך שנתאחד כולנו יחד, נוכל לעצור את העולם מללקות בשכחון. זעקו בראש חוצות! הפיצו את המילים וראו עצמכם כמעבירים מסר על-זמני אשר ילדיהם של ילדיכם יוכלו לראות ולחוש לנצח נצחים.

הקמפיין “אני זועק!” נתמך על ידי תרומותיכם הנדיבות. התרומות עוזרות לנו לממן תוכניות חינוכיות לשימור ולימוד זכר השואה שיאפשרו לחזונו של בן לסר לממש את קיומינו לדורות רבים לבוא.

הוסיפו את שמכם ואת זעקתכם לקיר הוירטואלי שלנו היום. זעקו כעת!

ששה מיליון קולות יחדיו,

לדבר בשמם של

שש מיליון נשמות שהושתקו.